Kursuste tingimused
PÖFFi FILMIKOOLI KURSUSTE TINGIMUSED
1 MÕISTED

Suure algustähega mõisteid kasutatakse käesolevas dokumendis järgmises tähenduses:

1.1 Arve saaja - Kursuse eest Tasu maksev isik.
1.2 PÖFF - Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival, registrikood 80044767, aadress Telliskivi tn 60a/2, Tallinn.
1.3 Kursus – PÖFFi korraldatud e-kursus Veebikeskkonnas.
1.4 Veebikeskkond – PÖFFi Filmikooli veebikeskkond aadressil https://moodle.poff.ee/
1.5 Tingimused - Käesolevad PÖFFi Filmikooli kursuste tingimused.
1.6 Õppija - Kursusel osaleda sooviva või osalev füüsiline isik.
1.7 Õppematerjalid - Kursuse õppematerjalid, juhendid ja kontrolltestid.
1.8 Kursuse kirjeldus - Veebikeskkonnas avaldatud Kursuse kirjeldus.
1.9 Tasu – tasu Kursusel osalemise eest.
1.10 Veebikeskkonna kasutajakonto – Veebikeskkonna kasutamiseks loodud konto või muu olemasolev Õppija konto, mida PÖFF aktsepteerib.
1.11 Iseseisev töö – Kursuse käigus Õppija poolt iseseisvalt loodud kirjand, essee või muu tekst, video vm töö.

2 ÜLDSÄTTED

2.1 PÖFF korraldab Kursusi Veebikeskkonnas.
2.2 PÖFFi Filmikooli ja Kursustega seotud küsimustes saab PÖFFi poole pöörduda e-posti aadressil filmikool@poff.ee või telefonil +372 5620 8308 või Veebikeskkonna kaudu, kui niisugune võimalus on Veebikeskkonnas loodud.
2.3 Tingimused reguleerivad PÖFFi ja Õppija õigusi ja kohustusi seoses Kursustega ja Veebikeskkonna kasutamisega.
2.4 PÖFFil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, arvestades Tingimuste punktis 3.8 toodud piiranguid. Teate Tingimuste muutmise kohta avaldab PÖFF Veebikeskkonnas.
2.5 PÖFF ja Õppija vastutavad Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3 KURSUSTE KORRALDUS

3.1 Kursused on veebipõhised ja toimuvad keskkonnas Moodle või muus e-õppe keskkonnas.
3.2 Kursuse läbimiseks on vajalik internetiühendus. Õppematerjalid avaldatakse Moodle keskkonnas või muus e-õppe keskkonnas.
3.3 Kursusel saab õppida individuaalselt, kui Kursuse kirjelduses ei ole ette nähtud, et õppimine toimub rühmas.
3.4 Kursuse eesmärk, toimumise aeg (sh periood, mille vältel on Õppematerjalid Veebikeskkonnas kättesaadavad), soovituslik sihtgrupp, osalemise eeltingimused (näiteks mõne eelneva Kursuse läbimise nõue), õppe sisu, õppemeetod, õppekeel, õppemaht (sealhulgas praktilise ja iseseisva töö osakaal), samuti Õppematerjalide koostaja ja Kursuse juhendaja nimi ning teave tema erialase kvalifikatsiooni ja kogemuse kohta, Tasu, maksetingimused ning muu oluline info iga Kursuse kohta on toodud Kursuse kirjelduses.
3.5 Õppematerjalid on eesti keeles, kui Kursuse kirjelduses ei ole märgitud teisiti. Õppematerjalid võivad siiski sisaldada võõrkeelseid teoseid või viiteid võõrkeelsetele teostele.
3.6 Õppija saab osaleda ühel või mitmel Kursusel. Soovitame valiku tegemisel arvestada Kursuse raskusastmega ja õppeastmega, mis on toodud Kursuse kirjelduses.
3.7 PÖFF viib Kursuse läbi ja võimaldab Kursusele registreerunud Õppijal Kursusel osaleda vastavalt Tingimustele ning konkreetse Kursuse kirjeldusele.
3.8 Pärast seda, kui Õppija on Kursusele registreerunud, ei ole PÖFFil õigust ühepoolselt Õppijale negatiivses suunas muuta Kursuse kirjelduses toodud olulisi tingimusi, sealhulgas Kursuse mahtu, õppe sisu, Tasu ega maksetingimusi.

4 VEEBIKESKKONNA KASUTAJAKS REGISTREERUMINE

4.1 Kursusele registreerumiseks tuleb Õppijal esmalt registreeruda Veebikeskkonna kasutajaks. Selleks tuleb Õppijal luua Veebikeskkonna kasutajakonto või kasutada mõnd olemasolevat PÖFFi aktsepteeritavat Õppija kontot vastavalt Veebikeskkonnas toodud juhistele.
4.2 Veebikeskkonna kasutajaks registreerumisega kinnitab Õppija, et ta on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja aktsepteerib Tingimused.
4.3 Õppija Veebikeskkonna kasutajakontot on õigus kasutada ainult Õppijal isiklikult. Õppija ei või anda oma Veebikeskkonna kasutajakontot kolmandate isikute kasutusse ja ta kohustub hoidma oma kontole ligipääsuks vajalikke andmeid konfidentsiaalsena.
4.4 Kõigi nende isikute käitumise ja nendest isikutest tulenevate asjaolude eest, kes kasutavad Veebikeskkonda, sealhulgas registreeruvad Kursusele või osalevad Kursusel Õppija Veebikeskkonna kasutajakonto kaudu, vastutab Õppija nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest. Kui Õppija Veebikeskkonna kasutajakonto kaudu on Kursusele registreerunud või osaleb Kursusel teine isik, vastutab Õppija sellest tulenevate kohustuste täitmise eest, sh on Õppija kohustatud maksma Tasu Kursuse eest ning vastutab sellise teise isiku poolt Tingimuste rikkumisega PÖFFile või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. PÖFF ei vastuta Õppijale tekkinud kahju eest, mis on tingitud sellest, et Õppija nimel on Kursusele registreerunud või Kursusel osalenud Õppija Veebikeskkonna kasutajakontot kasutades õigustamata isik.

5 KURSUSELE REGISTREERUMINE

5.1 Kursusele registreerumiseks tuleb Õppijal täita registreerimisvorm, kui Veebikeskkonnas antud juhistest konkreetse Kursuse kohta ei tulene teisiti. Registreerimisvormi link on toodud Kursuse kirjelduse juures. Kui registreerumine lingi kaudu mistahes põhjusel ei õnnestu, tuleb Õppijal võtta ühendust PÖFFiga Tingimuste punktis 2.2 toodud kontaktandmete kaudu.
5.2 Registreerimisvormis tuleb sisestada Õppija ja Arve saaja andmed, järgides Veebikeskkonnas toodud juhiseid.
5.3 Kursusele registreerumisega kinnitab Õppija, et on tutvunud Kursuse kirjeldusega, sellest aru saanud ning nõustub osalema Kursusel Tingimustes ja Kursuse kirjelduses toodud tingimustel.
5.4 Pärast registreerumist saadetakse Õppijale kinnitus Kursusele registreerumise kohta ning dokument arve tasumise kohta.
5.5 PÖFF ei vastuta Õppija poolt Veebikeskkonna kasutajaks või Kursusele registreerimisel esitatud ebakorrektsetest andmetest Õppijale või kolmandale isikule tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

6 TASU

6.1 Kursused on reeglina tasulised. Tasu suurus ja maksmise tingimused, näiteks võimalus maksta Tasu osamaksete kaupa, on toodud Kursuse kirjelduses.
6.2 Tasu on väljendatud eurodes ja sisaldab käibemaksu.
6.3 Kui Kursuse kirjelduses ei ole ette nähtud teisiti, tekib Õppijal õigus tasulisel Kursusel osaleda ja saada ligipääs Õppematerjalidele pärast seda, kui Tasu on täies ulatuses laekunud PÖFFi arvelduskontole.
6.4 Tellimuse eest saab tasuda pangalingi või krediitkaardiga Veebilehe kaudu, kui selline võimalus on Veebilehel loodud. Kui Kursuse eest tasutakse arve alusel, esitab PÖFF registreerimisvormis toodud Arve saaja e-‍posti aadressile arve Tasu kohta, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtaja jooksul arvel märgitud PÖFFi arvelduskontole.
6.5 Kui Õppija märgib registreerimisvormil Arve saajaks kooli, soovitame enne küsida õpetajalt või koolijuhilt, kas koolipidaja on nõus Kursuse eest tasuma.
6.6 Arve tasumisega viivitamise korral on PÖFFil õigus nõuda Õppijalt viivist 0,05 % tähtaegselt tasumata summalt päevas.
6.7 Õppija ja Arve saaja kontrollib enne arve tasumist, et arvel kajastatud andmed Kursuse ja Õppija kohta oleksid korrektsed.
6.8 Kui Õppija loobub Kursusel osalemisest enne seda, kui talle on antud ligipääs Õppematerjalidele, tagastab PÖFF 100 % Kursuse Tasust Õppijale või Arve saajale, kui Tasu ei maksnud Õppija. Õppija soovi korral võib PÖFFile tasutud summa jääda ettemaksuks järgmisel Kursusel osalemise eest.
6.9 Kui Õppija loobub Kursusel osalemisest pärast seda, kui talle on antud ligipääs Õppematerjalidele, on Õppija kohustatud maksma Tasu täies ulatuses ning PÖFF ei pea Kursuse eest makstud Tasu tagastama, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
6.10 PÖFF ei tagasta Tasu, kui Õppija katkestab olenemata põhjustest Kursusel osalemise, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
6.11 PÖFF tagastab Õppijale Tasu, kui Õppijal, kes ei ole oma kohustusi rikkunud, ei ole võimalik Kursust olulises osas läbida PÖFFist tulenevatel asjaoludel, näiteks oluliste tõrgete tõttu Veebikeskkonna töös.
6.12 Tasu ei ole koolituskulu tulumaksuseaduse § 26 lg 1 mõttes ja seda ei ole võimalik maksutatavast tulust maha arvata.

7 HINDAMINE JA KURSUSE LÕPUTUNNISTUS

7.1 Õppija on Kursuse läbinud, kui ta on edukalt sooritanud kõik Iseseisvad tööd ning testid.
7.2 Iseseisvad tööd, mida Õppija loob Kursuse käigus ja esitab Veebikeskkonnas, peavad vastama Õppematerjalides esitatud nõuetele ja järgmistele tingimustele:
7.2.1 Iseseisev töö ei või olla diskrimineeriva, ahistava, sündsusetu, vägivaldse, ähvardava ega ühemõtteliselt seksuaalse sisuga;
7.2.2 Iseseisev töö ei või sisaldada vihakõnet ega kutsuda üles ebaseaduslikule või ennast või teisi isikuid kahjustavale tegevusele;
7.2.3 Iseseisev töö ei või rikkuda teise isiku õigusi, sh intellektuaalse omandi õigusi, õigust eraelu puutumatusele ja muid isiklikke õigusi.
7.3 Kursuse juhendaja annab Õppijale isiklikult tagasisidet iga Iseseisva töö kohta.
7.4 Üldjuhul tuleb Õppijal sooritada test iga Kursuse mooduli järel ning Kursust kokku võttev lõputest vastavalt Kursuse kirjeldusele. Testi edukaks sooritamiseks vajalike õigete vastuste osakaal on välja toodud iga testi juures.
7.5 PÖFF väljastab Õppijale tunnistuse Kursuse läbimise kohta ainult digitaalselt, saates e-kirjaga lingi, kust Õppija saab tunnistuse alla laadida lingi juures näidatud tähtaja jooksul.

8 INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

8.1 Veebikeskkond, selle mis tahes osad ja elemendid ning Õppematerjalid on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega (s.o autoriõigused, autoriõigusega kaasnevad õigused ja tööstusomand), mis kuuluvad PÖFFile või PÖFFi koostööpartneritele (näiteks Kursuse juhendaja), kusjuures viimasel juhul teostab intellektuaalse omandi õigusi PÖFF Kursuse läbiviimiseks vajalikus mahus.
8.2 Õppijal ei ole ilma PÖFFi eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda, Õppematerjale ja nende osi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Õppematerjali kasutamine on lubatud sellises ulatuses, viisil ja eesmärgil, mis on konkreetses Õppematerjalis selgelt märgitud (näiteks õpetajatele suunatud Kursuse puhul võib Kursusel Õppijana osalev õpetaja kasutada tundide läbiviimiseks koolis neid Õppematerjale, mille kohta Õppematerjalis on vastav märge). Veebikeskkonna, Õppematerjalide või nende osade ilma PÖFFi nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
8.3 Õppija kinnitab Veebikeskkonna kasutajaks registreerumisega, et ta on teadlik PÖFFi intellektuaalomandi õigustest ning et ta ei riku PÖFFi õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel PÖFFi vastavaid õigusi rikkuda.
8.4 Iseseisev töö, mida Õppija jagab või laadib üles Veebikeskkonda, võib olla kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Õppija kinnitab Veebikeskkonda Iseseisva töö lisamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele tööle või tal on muu õiguslik alus töö lisamiseks Veebikeskkonda.
8.5 Kui Õppija on kasutanud Iseseisvas töös teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta PÖFF sellise teose kasutamisega Õppijale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Õppija.
8.6 Õppija annab PÖFFile Iseseisva töö osas kõikide varaliste ja isiklike õiguste (kaasa arvatud õigused reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms) ülemaailmse tagasivõtmatu ja tasuta lihtlitsentsi nende autoriõiguste kehtivuse tähtajaks. Õppija lubab vajadusel teha oma Iseseisvas töös ja Õppija nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema tööle teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. PÖFF näitab Iseseisva töö juures Õppija autorinime. Lihtlitsents loetakse antuks koheselt Iseseisva töö üleslaadimisega Veebikeskkonda. PÖFFil on õigus Õppija õiguste osas anda all-litsentse.
8.7 PÖFFil on õigus nõuda Õppijalt leppetrahvi 5 000 eurot ja seda ületava kahju hüvitamist iga kord, kui Õppija on rikkunud Tingimuste käesolevast peatükist 8 tulenevaid kohustusi. PÖFF peab leppetrahvi nõudest teatama 12 kuu jooksul pärast leppetrahvi nõude õigusest teadasaamist.

9 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

PÖFF on Õppija ja Arve saaja isikuandmete vastutav töötleja. PÖFF lähtub isikuandmete töötlemisel õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja PÖFFi privaatsustingimustest, mis on Tingimuste lahutamatuks osaks ja mis on kättesaadavad Veebikeskkonnas.